Listing #7045383 magazine.medlineplus.gov

236

magazine.medlineplus.gov

More Listing

Medlineplus. Trusted Health Information from the ... https://www.coronavirus.gov. Get the latest research information from NIH: https://www.nih.gov/coronavirus ×.

Category

Website Performance

observedLastVisualChangeTs 1239674393917
observedTimeOrigin 0 Sec
observedSpeedIndex 3.99 Sec
observedFirstContentfulPaintAllFrames 3.86 Sec
firstMeaningfulPaint 0.63 Sec
observedTraceEndTs 1239677361447
firstContentfulPaint 0.43 Sec
observedFirstVisualChangeTs 1239674160917
observedDomContentLoaded 3.94 Sec
cumulativeLayoutShiftMainFrame 0 Sec
totalBlockingTime 0.16 Sec
observedTotalCumulativeLayoutShift 0 Sec
observedLargestContentfulPaintAllFrames 4.06 Sec
observedFirstVisualChange 3.85 Sec
largestContentfulPaint 1.11 Sec
observedFirstContentfulPaintTs 1239674168439
totalCumulativeLayoutShift 0 Sec
interactive 2.72 Sec
observedFirstContentfulPaintAllFramesTs 1239674168439
observedDomContentLoadedTs 1239674244616
observedNavigationStart 0 Sec
observedTraceEnd 7.06 Sec
observedFirstMeaningfulPaintTs 1239674243837
observedLargestContentfulPaint 4.06 Sec
observedFirstPaintTs 1239674168439
observedCumulativeLayoutShiftMainFrame 0 Sec
observedLoadTs 1239675051245
observedLastVisualChange 4.09 Sec
observedFirstContentfulPaint 3.86 Sec
maxPotentialFID 0.15 Sec
cumulativeLayoutShift 0 Sec
observedFirstMeaningfulPaint 3.94 Sec
observedLargestContentfulPaintAllFramesTs 1239674364852
observedLargestContentfulPaintTs 1239674364852
observedFirstPaint 3.86 Sec
speedIndex 3.04 Sec
observedNavigationStartTs 1239670306917
observedSpeedIndexTs 1239674299211
observedLoad 4.74 Sec
observedCumulativeLayoutShift 0 Sec
observedTimeOriginTs 1239670306917